Hırsızlık Suçunda Zarar Etkin Pişmanlık Kavramı

Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu 141. Madde de düzenlenmiş olup, nitelikli hırsızlık suçu ise TCK 142. Maddede düzenlenmiştir. Hırsızlık suçu, sahibinin rızası olmadan kendisine ait olmayan taşınır malı, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacı  ile bulunduğu yerden alma fiili ile gerçekleşir. Hırsızlık suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. TCK 142. Madde de düzenlenen nitelikli hırsızlık suçunun cezası ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Hırsızlık suçunun yargılaması Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmaktadır. Bu sebeple alanında uzman ceza avukatı yardımı ile müşteki vekili , sanık müdafi  olarak  müvekkilleri ceza yargılaması evresinde bilgilendirilir. Bu suçun yargılamasında müşteki veya sanık, uzman ceza avukatı yardımı ile müşteki olan müşteki vekili, sanık olarak yargılanan kişiyi ise sanık müdafi olarak Asliye Ceza Mahkemesinde görev alabilir.

1- HIRSIZLIK SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK KAVRAMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Etkin pişmanlık suç konusu fiilinin tamamlanmasından sonra, etkin pişmanlık hükümlerine tabi olan suçlardan birinde, suç konusu fiili yerine getiren kişi, bu fiilin sonucunda meydana gelen zararı veya  ortaya çıkması muhtemel bir tehlikeyi ortan kaldırmaya yönelik iyi niyetli davranışlar sergiler ise bu durum bu şahsın hiç ceza almaması durumu oluşabilir, verilen ceza;  üçte iki veya yarısı oranında suç fiilini meydana getiren sanık lehine indirilir.  Hırsızlık suçu da etkin pişmanlık hükümlerine tabi suç tipidir. Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, hırsızlık suçu bütün unsurları ile tamamlanmalıdır. Bu suç fiili tamamlanmadan bu hüküm uygulanmaz. Hırsızlık suçunun tamamlanması ile çalınan taşınır eşya geri verilir, zarar giderilirse bu suçtan vazgeçme fiili değil, etkin pişmanlık durumu söz konusu olur.

2-HIRSIZLIK SUÇUNDA ZARAR GİDERİLİRSE ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ NEDİR?

Hırsızlık suçu etkin pişmanlık hükümlerinde tabi bir suç olduğu için, tamamlanan suç fiili sonucunda meydana gelen zarar giderilmiş ise etkin pişmanlık hükümlerine istinaden sanığın cezasında indirim yapılır. Soruşturma evresinde hırsızlık suç fiili sonucuna meydana gelen zarar giderilirse cezada üçte iki oranında  indirilir.

Yargıtay  2. Ceza Dairesi   2020/22959 E.  ,  2021/4620 K.  Soruşturma aşamasında gerçekleşen etkin pişmanlık nedeni ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılırken, anılan maddenin 2. fıkrası da gözetilerek indirim oranının 1/2’den fazla olması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma gerekçesi oluşturmuştur.  Bozma kararı veren Yüksek Mahkeme,  soruşturma evresinde ki etkin pişmanlık indirim oranının indirim oranın ½ ‘den fazla olması gerektiği kararını vermiştir .

 Meydana gelen zarar, soruşturma evresinde giderilmez, kovuşturma evresinde karar verilmeden giderilirse verilecek ceza yarısına kadar indirilir. Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması için fail pişmanlığını göstererek meydana gelen zarar, soruşturma evresinde veya kovuşturma evresinde karar verilmeden giderilmelidir. 

3- HIRSIZLIK SUÇUNU İŞLEYEN KİŞİ ZARARI GİDERMESİNE RAĞMEN SUÇTAN ZARAR GÖREN KİŞİ, SUÇU İŞLEYİP ZARARI GİDEREN SANIĞIN,  ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMASINA ENGEL OLABİLİR Mİ?

Hırsızlık suçunda pişmanlığını belirtip, zararı gideren sanık etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanır. Zararın giderilmesi ile birlikte etkin pişmanlık hükümleri devreye girer. Malvarlığına ilişkin suçlarda sanık müdafi, müşteki vekili olarak ceza avukatı müvekkillerini bilgilendirerek Asliye Ceza  Mahkemesinde görülecek yargılamada muhtemel tüm durumları belirtir.

Ayrıca sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için zararı eksiksiz bir şekilde gidermesi gerekmektedir. Pişmanlık belirtilerek zarar eksik giderilirse, o zaman müştekiye sanığın etkin pişmanlıktan yararlanması için muvafakati gerekir.  

Yargıtay 2. Ceza Dairesi       2020/5981 E.  ,  2021/4586 K.  Numaralı kararında  01.06.2015 tarihli kolluk tutanağı, mağdur beyanı ve dosya kapsamına göre; çalınan suça konu yiyeceklerden şüphe üzerine durdurulan suça sürüklenen çocuğun da içinde bulunduğu araçtan yakalanan takdiri kıymet tutanağına göre 76,15 TL değerindeki yiyecekler dışında müştekice tespit edilen toplam 500 TL lik zararında, işbu yargılamada ve yaşlarının büyüklüğü nedeniyle dosyaları ayrılıp aynı olay sebebiyle yargılanan sanıklar hakkındaki … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/568 Esas sayılı dosyasında beyanları alınan müştekinin, soruşturma aşamasında sanıkların yakınlarınca 300 TL ödendiğini ve zararlarının bulunmadığına yönelik beyanları ve suça sürüklenen çocuğun da zararı giderdiğine yönelik beyanları karşısında tam bir iadeden söz edilemeyeceği ancak kısmi iade nedeniyle suça sürüklenen çocuk hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına muvafakat edip etmeyeceği müştekiden sorularak, sonucuna göre 5237 sayılı TCK’nın 168/1-4. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması şeklinde karar verilmiştir.Bir cevap yazın

Hemen Arayın