Eroin Kullanım Sınırı

Eroin Kullanım Sınırı

Eroin uyuşturucu maddesinin kullanılması ve satılması Türk Ceza Kanunda düzenlenmiştir. Eroin uyuşturucu maddesini içmek ve satmak suçları ayrı ayrı ceza kanunu maddelerinde bulunur. Eroin uyuşturucu madde kullanmak suçundan yargılanan kişi Asliye ceza mahkemesinde yargılanır ve bu suçun cezasının alt sınırı iki yıldır. Eroin uyuşturucu madde satmak suçundan yargılanan sanık en az on yıl hapis cezası ile Ağır ceza  mahkemesinde yargılanır. Eroin uyuşturucu madde ticareti suçu en problemli suçlardan biri olup bu suçların yargılaması ağırlıklı olarak tutuklu yargılama ile gerçekleşir.  

Eroin günlük kullanım sınırı 0,1 gram civarıdır. Uyuşturucu davalarında failini eroin uyuşturucu maddesi satıcısı veya içicilik durumun ayırt etmek için tek başına günlük 0,1 gram ile 0,15  gram arası  günlük eroin kullanım sınırı kriterlerden biridir. Fail elinde günlük ve aylık kullanım sınırlarının üzerinde bir eroin maddesi ile yakalanırsa derhal satıcı olarak görülmez.

Soruşturma evresinde bu yasadışı eroin maddesinin nasıl temin edildiği failin hangi halde ve nasıl yakalandığı, uyuşturucu maddelerin yanında eroin bulaşıklı hassas terazinin bulunup bulunmadığı, özenle hazırlanmış birbirine yakın gramajlı eroin uyuşturucu maddelerinin bulunup bulunmadığı, failin telefonu ele geçirildiğinde, arama ve mesajlaşma kayıtlarında yasa dışı eroin uyuşturucu madde satışına dair aram kayıtları, mesajlaşma kayıtlarının bulunup bulunmadığı, kolluk kuvvetleri teknik takip tutanakları kişinin eroin uyuşturucu madde kullanmak ile ticaret arasında ki farkı bu şekilde özenli  bir araştırma ile belirlenir. Bu araştırmaların yapılmasında gerekli hukuki talep ve savunmaları ile  uyuşturucu davalarına bakan ağır ceza avukatının yaptığı işlemler önem arz eder.  

Uyuşturucu madde bulundurmanın cezası hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.yanardagavukatlik.com/uyusturucu-bulundurmanin-cezasi/ bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Eroin Kullanım Sınırı Yargıtay Kararına Göre Ne Kadar? 

Eroin kullanım sınırı Yargıtay kararlarına istinaden ortalama günlük 0,1 gramdır. Yargıtay emsal kararlarında sadece eroin günlük, aylık, kullanım sınırlarına bakmaz. Eroin uyuşturucu satmak veya içmek suçundan yargılanan failin nasıl, nerede ve hangi halde yakalandığı, teknik takip tutanakları, kriminal inceleme raporu önemlidir. Yargıtay Ceza Dairesi, uyuşturucu davalarına bakan ilk derece ceza mahkemesinin kararlarını incelerken tüm boyutları ile detaylı bir şekilde inceleme yapar.  

Ceza Genel Kurulu          

2020/104 Esas   

2022/444 Karar 

 

Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi 

Sanık, ikametinin bulunduğu sokağa girmek üzere olduğu sırada kolluk görevlilerinin kendisini görüp durumundan şüphelenmeleri sonrasında görevlilerin ‘Dur’ ihtarı üzerine kaçmaya başlamış, kovalamaca sonucunda görevlilerce yakalandığında üzerinde net ağırlığı 6,5 gram gelen, 11 fişek hâlinde suç konusu eroin ele geçirilmiştir. 

Adli sicil kayıtlarına göre sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan bir adet, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ise iki adet sabıkası olduğu görülmektedir. Sanık soruşturma ve kovuşturmada istikrarlı şekilde eroin bağımlısı olduğu, ele geçirilen suç konusu eroini, aynı gün, mevcut hâli ile kullanmak amacıyla satın aldığı, ikametine gelmek üzere olduğu sırada kolluk görevlilerini görmesi üzerine, daha önce de benzer suçtan sabıkası olduğundan kaçtığı, ele geçen eroini satmak amacıyla bulundurmadığı yönünde savunmalarda bulunmuştur. 

Sanığın, uyuşturucu madde bulundurma şeklinde sabit olan eyleminin kullanma amacına yönelik olup olmadığının tespiti açısından Ceza Genel Kurulunun birçok kararında değindiği kriterler doğrultusunda bir değerlendirme yapmak gerekirse; sanığın bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devir veya tedarik etmek hususunda herhangi bir davranışı tespit edilmiş değildir. Yine uyuşturucu maddeyi satın almasından sonra evine giderken görülerek kaçması üzerine yakalandığı anlaşılan sanığın, suç konusu eroini bulundurduğu yer ve bulunduruluş biçimi itibarıyla eyleminin kullanma dışında bir amaçla bulundurma olarak kabulüne yeterli bir veri bulunmamaktadır. Zira eroin, sanığın üzerinde ve 11 fişek şeklinde, satın aldığını beyan ettiği mevcut hâliyle ele geçirilmiştir. Her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartım sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulduğuna dair ise herhangi bir tespit yapılmamıştır. Uyuşturucu maddenin tek çeşit olarak ele geçirildiği de açıktır. Eroinin net miktarı 6,5 gramdır…. bir kişi için ortalama günlük doz miktarı (0,02 gram x 5 doz) 0,1 gram olarak kabul edildiğinde ele geçen net 6,5 gram eroinin 65 günlük bir kullanıma karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bu durum ise birkaç aylık ihtiyaç duyabileceği miktarda eroini satın almasından sonra evine gitmekteyken yakalanan sanığın, kişisel olarak kullanıp tüketebileceği miktarın üzerinde eroin bulundurduğuna yeterli değildir. Diğer bir anlatımla ele geçen eroinin miktarı itibarıyla bulundurma eyleminin kişisel kullanım dışında bir amaca yönelik olduğu sübut bulmamıştır. 

Sonuç olarak; sanığın net 6,5 gram eroin bulundurma şeklinde ortaya çıkan eyleminin, kullanma dışında bir amaçla gerçekleştiğine dair yeterli delil bulunmadığı, eylemin nitelendirilmesine ilişkin var olan şüphenin yenilemediği, bu hâli ile sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma olarak kabulü gerektiği”, 

Çoğunluk görüşüne katılmayan dört Ceza Genel Kurulu Üyesi ise; sanığın suç konusu eylemi kullanma dışında bir amaçla gerçekleştiğine dair şüpheden öteye bir delil bulunmadığı, bu hususta oluşan şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiği, bu hâli ile sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu”, 

Düşünceleriyle karşı oy kullanmışlardır. 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının KABULÜNE, 

2- Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 23.12.2019 tarih ve 408-8698 sayılı bozma ilamının KALDIRILMASINA, 

3- Dosyanın, uygulamanın denetlenmesi amacıyla Yargıtay 10. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİ EDİLMESİNE, 14.06.2022 tarihinde yapılan müzakerede oy çokluğuyla karar verildi. 

 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi         

 2018/5656 Esas 

 2019/1729 Karar 

 

“İçtihat Metni” 

Mahkeme : ADANA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi 

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma 

Hüküm : İstinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi 

 

Dosya incelendi. 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği ve istinaf isteminin düzeltilerek esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanık ve müdafiinin temyiz itirazlarının yerinde görülmemesi nedeniyle, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan bölge adliye mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ İLE HÜKMÜN ONANMASINA, Başkan vekili … ile üye …’nın karşı oylarıyla 20/03/2019 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi. 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

Suç tarihinde sanığın evinde yapılan aramada 2 parça halinde toplamda 0,36 gram eroin ele geçirildiği, ayrıca kullanıcı sanıklar … ile …’nun içinde bulunduğu araçta da 0,06 gram eroin bulunmuştur. 

Sanık savunmasında; evinde bulunan uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığını, hiç kimseye uyuşturucu madde satmadığını söylemiştir.Kullanıcı sanıklar … ile …; olay günü içinde bulundukları araçta ele geçen uyuşturucu maddeyi sanıktan satın almadıklarını, daha önce başka bir şahıstan satık aldıklarını söylemişlerdir. 

Tutanak tanıkları, kullanıcı sanıklar … ile …’ı sanıktan uyuşturucu madde satın alırken görmemişler, sadece onları sanığın evinin önünden araca binerken görmüşlerdir. 

Sanığın evinde ele geçen 0,36 gram eroin kullanım sınırları içindedir. 

Sanığın kullanıcı sanıklara uyuşturucu madde sattığı ya da verdiği sabit değildir. 

Sanığın evinde ele geçen 0,36 gram eroini, savunmasının aksine satacağına veya başkasına vereceğine ilişkin kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil yoktur. 

Sabit olan fiilinin ”Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında ”Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır. 

Hükmün bu nedenle bozulması ve sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanısını taşıdığımızdan çoğunluğun onama görüşüne katılmıyoruz.  

Yargıtay 10. Ceza Dairesi       

2018/4875 Esas 

2021/6806 Karar 

 

“İçtihat Metni” 

Mahkeme : … Ağır Ceza Mahkemesi 

 

Dosya incelendi. 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

Oluşa ve dosya içeriğine göre; suç tarihinde şüphe üzerine durdurulan sanık …’ın yere atmış olduğu 5 paket halinde kullanım sınırlarında net 0,01 gram eroin ele geçirilen olayda, tüm aşamalarda yüklenen suçu inkar eden sanığın ele geçirilen uyuşturucu maddeleri satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı anlaşıldığından, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı da dikkate alındığında, sanığın eyleminin uyuşturucu madde kullanma suçunu suçunu oluşturduğu gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi, 

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, oy birliği ile karar verildi. 

Ağır Ceza Avukatlarımızın Eroin Kullanım Sınırı Yargıtay Kararı Yorumu: 

Yukarıdaki Yargıtay emsal kararlarında görüldüğü üzere günlük kullanım sınırı 0,1 gram olduğu halde 6,5 gram eroin uyuşturucu maddesi ile yakalanan sanığın günlük eroin kullanım sınırının çok üzerinde olması sebebi ile uyuşturucu maddesi ticareti suçundan ceza verilmemiştir. Eroin uyuşturucu madde ticaretinden ceza verilmesi için uyuşturucu madde satma fiilinin, eroin bulaşıklı hassas terazinin, satışa hazır malzemeleri,uyuşturucu madde satıldığına dair telefon ve mesaj kayıtlarının bulunması gerekir. Bu şartlar bulunmuyorsa sanık hakkında uyuşturucu madde satma suçundan değil eroin uyuşturucu maddesi bulundurma suçundan ceza verilmesi kararı yerinde ve isabetlidir. Çok sayıda uyuşturucu davalarına bakan ağır ceza avukatları olarak bu eroin kullanım sınırına dair emsal Yargıtay kararını destekliyoruz.  

Eroin Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Ceza Kaç Yıl? 

Eroin uyuşturucu maddesi ticareti suçu cezasının alt sınırı 10 Yıl olsa dahi eroin maddesi sentetik uyuşturucu madde sınıfına girdiği için Ağır ceza mahkemesi tarafından verilecek ceza yarı oranında artırılır 15 yıl hapis cezası verilir. Sanığın iyi hal durumu varsa altıda bir oranında indirelerek sanık hakkında 12 yıl 6 Ay hapis cezası verilir. 

Ağır ceza mahkemesi tarafından eroin satma suçunun cezası bu şekilde gerekçeli olarak verilir; 

-Sanık …….nın üzerine atılı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçu  sabit olmakla eylemine uyan TCK’nın 188/3 maddesi gereği; teşdidi gerektirir bir neden bulunmadığından takdiren alt sınırdan ceza tayini ile  10 YIL HAPİS VE 1.000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,   

Sanığın işlediği sabit görülen suçun konusunun kokain  olduğu anlaşılmakla cezasında TCK nun 188/4-a maddesi gereği yarı oranında artırım yapılarak 15 YIL HAPİS VE 1.500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,   

Şartları oluşmadığından TCK nun 188/4-b maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,  

Sanığın mahkemedeki yargılama esnasında iyi hal durumundan verilen cezada altı bir oranında indirim yapılarak 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezasına, 

Sanığın cezasında başkaca yasal veya takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,  

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmedilen Adli Para Cezasının 1 gün karşılığı 5237 sayılı TCK ‘nın 52/2 maddesi uyarınca takdiren ….. TL  kabul edilerek, sanığın sonuç olarak toplam …. TL  ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,  

Sanık hakkında hükmedilen Adli Para Cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsi  halleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın  52/4 maddesi uyarınca sanığa  Adli Para cezasını ödemesi için mehil verilmesine  takdiren YER OLMADIĞINA, ancak TCK ‘nın 52/4 maddesi uyarınca hükmedilen Adli Para Cezasının birbirini takip eden birer ay ara ile 24  EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE, taksitlerinden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının bir defada tahsiline, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilebileceğinin sanığa  ihtarına,  

Hükmedilen hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, sanığın 5237 S. TCK’nın 53/1 maddesinde belirtilen haklardan -koşullu salıverilmesi veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infaz edilmesi halinde sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri üzerindeki yoksunluk kalkmak üzere- YOKSUN BIRAKILMASINA,(Anayasa Mahkemesinin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına karar verilir.  şeklinde eroin sattığı sabit görülen sanık hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilir. 

Eroin Uyuşturucu Madde Satma Suçu Cezaevi Yatarı Kaç Yıl? 

Eroin satma suçun Türk Ceza Kanunu 188.maddesinde düzenlenmiştir. 

 Türk Ceza Kanunu 188/4  a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması, 

  1. b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

Yukarı da eroin uyuşturucu madde satma suçunun cezası açık bir şekilde siz değerli okurlarımıza açıkladık.  

Eroin uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 Yıl 6 Ay Hapis cezası alan kişi cezaevine girmek zorunda kalır. Kapalı cezaevinde 5 Yıl 7 Ay kalması beklenir. Kapalı cezaevinde süresi içinde iyi halli kalan sanık açık cezaevine sevk edilir. Cezaevi izinleri devam ederse serbest bırakılma durumu vardır. Eroin uyuşturucu maddesi sentetik uyuşturucu maddesi olduğu için on yıllık cezanın yarı oranında artırılması, cezanın 15 yıla çıkması iyi halden indirim olsa dahi verilen ceza on yıldan fazla olması ayrıca suçun katalog suçlardan olması sebebi ile infazı adi suçlara göre ağırdır.  

Eroin Satmak Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanır mı? 

Eroin ticareti suçundan Ağır ceza mahkemesinde yargılanan veya soruşturma evresinde eroin uyuşturucu maddesini kimden temin ettiği, nerede imal edildiği açık ve net bir şekilde söyleyip suçun ve delillerin açığa çıkmasını sağlar ise eroin uyuşturucu madde ticareti suçunda etkin pişmanlıktan yararlanabilir.  

Eroin Satma Suçu Etkin pişmanlık 

Türk Ceza Kanunu Madde 192; 

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

Eroin uyuşturucu madde satma suçundan etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi suç ortakları, uyuşturucu maddelerin üretildiği yeri, suçun meydana çıkmasını sağlarsa cezası yarı oranında indirilir. Verdiği bilgilere istinaden hakkından cezaya dahi hükmedilmez. Bu sebeple eroin uyuşturucu madde  ticareti suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.  Bir cevap yazın

Call Now ButtonHemen Arayın