Erkek Boşanma Davası Açarsa

Erkek Boşanma Davası Açarsa Kadın Kabul Etmezse?

Boşanma davalarını anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki ayrı başlık altında incelemek gerekir. Anlaşmalı boşanma davaları çok daha kısa sürede sonuçlanan davalardır, ancak anlaşmalı olarak boşanmanın şartları mevcuttur. Bu şartlar; tarafların en az 1 yıl evli kalmış olması ve nafaka, maddi-manevi tazminat,  mal paylaşımı, çocuk varsa velayet unsurlarında anlaşmış olmasıdır. Bu anlaşma sağlanabilirse uzman boşanma avukatı tarafından bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır ve taraflar bu protokolü imzalar.

Ardından protokol mahkemeye sunulur ve tek duruşmada boşanma gerçekleşir. Ancak taraflardan biri bunu kabul etmezse, duruşmaya gelmezse veya gelip de istemediğini söylerse dava çekişmeliye dönecektir. Taraflardan birinin en başından kabul etmemesi durumunda da davanın çekişmeli olarak açılması gerekir. Çekişmeli olarak açılan bir boşanma davası, karşı tarafın kabul edip etmemesine bağlı değildir. Davacı taraf iddialarını ispat eder ve eşinin kusurlu olduğunu kanıtlarsa  boşanma yine gerçekleşecektir. 

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açarsa, erkek kabul etse de etmese de dava başlayacaktır. Dava sonuçlanana kadar davayı açan tarafın karşı tarafın kusurlarını delil ve tanıklarıyla ispat etmesi gerekmektedir. Bu deliller arasında mesaj kayıtları, fotoğraflar, dekontlar vb. belgeler olabilmektedir. Tanık delili de boşanma davaları için çok önemlidir. Davayı açan taraf, boşanma sebeplerini ve iddialarını kanıtlarsa  Aile mahkemesi hakimi boşanma kararı verecektir. Bu sebeple bu davalarda uzman boşanma avukatlarının yaptığı işlemler çok önemlidir. 

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Ne Olur?

Boşanma davasını hangi tarafın açtığının hiçbir önemi yoktur. Davayı kadın da açmış olsa erkek de açmış olsa yargılama aynı şekilde devam eder ve mahkeme yine aynı yargılamaları yapar. Dolayısıyla; davacı ve davalı tanımlamaları yalnızca tarafların sıfatıdır ve hak ve yükümlülükleri arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

Boşanmak İsteyen Erkek Neden Dava Açmaz?

Bir boşanma davası açmak için uzman boşanma avukatına gitmek ve vekalet vermek çok önemlidir. Zira boşanma davaları spesifik davalar olup, sürelerin takip edilmesi ve hak kaybı yaşanmaması çok önemlidir. Boşanmak isteyen erkek veya kadın bir boşanma davası açmak için mutlaka uzman boşanma avukatına danışmalı, boşanma davası hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Kadın Nafaka Alabilir mi?

Erkek boşanma davası açarsa kadın nafaka alabilir, ayrıca boşanma davası açan kadın da nafaka alabilmektedir. Boşanma davasının kim tarafından açıldığının haklar bakımından hiçbir önemi bulunmamaktadır. Nafaka alabilmenin şartı; kadının evliliğin bitimi sebebiyle yoksulluğa düşme tehlikesinin varlığıdır. Bu şart gerçekleştiği takdirde, kadın yoksulluk nafakası almaya hak kazanır. Ayrıca evlilik birliğinde doğan ortak çocuklar varsa, velayeti alan kadın çocuklar için de nafaka alabilmektedir. Bu nafakanın ismi ise “iştirak nafakasıdır” ve çocuklar 18 yaşını doldurana kadar devam eder. 

Erkek Boşanma Davası Açar Kadın Boşanmak İstemezse Konulu Yargıtay Kararları

Yargıtay

  1. Hukuk Dairesi       

 2017/3613 Esas

2017/8250 Karar

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı erkek tarafından açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda mahkemece “davacı ile davalının uzun süredir müşterek bir hayat sürmedikleri, dinlenen tanık beyanlarından davalı eşin davacı kocasına karşı evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediği, birlikte yaşama kuralını ihlal ettiği, makul sayılamayacak kadar uzun süre eşinden ayrı kaldığı, davalı kadın her ne kadar boşanmak istemediğini beyan etmişse de … Aile Mahkemesi’ ne başvurarak aylık 363,00 TL nafaka aldığı, eşini seven ve boşanmak istemeyen birinin yılın 9 ayını eşinden ayrı geçirmesi ve eşine karşı nafaka davası açması hayatın olağan akışına uymadığı, taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve davalı kadının boşanmada kusurlu olduğu” gerekçesiyle erkeğin davasının kabulüne karar verilmiştir.

Tarafların fiilen ayrılmalarından sonra davalı kadın tarafından … 6.Aile Mahkemesine açılan nafaka davasında kadın yararına tedbir nafakasına hükmedilmiş ve karar kesinleşmiştir. TMK’nın 197.maddesine göre kadın tarafından açılan bağımsız tedbir nafakası davası kabul edilip kesinleştiğine göre kadın ayrı yaşamakta haklıdır. Davalı kadına kusur olarak yüklenebilecek bir hadisenin varlığı kanıtlanamamıştır. Terk hukuki sebebine dayalı olarak açılmış bir boşanma davası da bulunmamaktadır. Dava, evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1-2) hukuki sebebine dayalı olup, bu düzenlemeye göre boşanmaya karar vermek için davalının az da olsa kusurlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Davalı kadının herhangi bir kusuru kanıtlanamamıştır. Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi değildir. Bu durumda, yukarıda açıklanan sebeple davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 

Yargıtay 

  1. Hukuk Dairesi         

2022/2270 Esas

2022/3842 Karar

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …Bölge Adliye Mahkemesi …Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından, davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince dinlenen davacı erkeğin tanıklarının tarafların uzun süre evli kalmadıklarını beyan ettikleri ve boşanmaya sebebiyet veren son olaya ilişkin görgüye dayalı bir bilgilerinin bulunmadığı, tanıklardan birinin beyanına göre tarafların anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdikleri ve buna ilişkin işlemleri yaparken davalı kadının davacıdan 11.000,00TL para aldığı; ancak sonrasında boşanma işlemleri için geri gelmediği iddia edilmiş ise de bu tanığın anlatımının da tarafların aralarındaki uyuşmazlığın ne olduğu hususuna ilişkin olmadığı, diğer davacı tanıkları anlatımlarının ise tamamen duyuma dayalı olduğu ve bu suretle davacının geçimsizliğe ilişkin iddialarını ispatlayamadığının dosya kapsamından anlaşıldığı gerekçesiyle davacı erkeğin davasının reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı davacı erkek tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince davacı erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dosya incelendiğinde, davacı erkek, davalı kadının anlaşmalı boşanmak amacı ile kendisinden para aldığı, daha sonra boşanmaktan vazgeçip terk ettiği vakıasına dayanmıştır. Davacı erkekten boşanmak amacı ile para alıp, boşanmaktan vazgeçmek sureti ile eşine karşı güven sarsıcı davranışta bulunan, haksız nedenle evi terk etmek sureti ile birlikte yaşamaktan kaçınıp, birlik görevlerini ihmal eden kadın tam kusurludur. Kadının kusuru nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsılmış olup, davacı erkek, boşanma davası açmakta haklıdır. Erkeğin açtığı davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeple, … Bölge Adliye Mahkemesi… Hukuk Dairesinin 13.01.2022 tarih ve 2021/1245 Esas, 2022/71 Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan sebeple KALDIRILMASINA, …. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 14.01.2021 tarih ve 2019/263 esas, 2021/38 karar sayılı kararının BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.20.04.2022 (Çrş.)Bir cevap yazın

Call Now ButtonHemen Arayın